GDPR
Vážení nájomcovia bytov a nebytových priestorov,
radi by sme Vás informovali, že na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (EÚ) č. 2016/679 alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation) Vám, ako dotknutej osobe, podávame nasledovné Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa článku 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov:

Prevádzkovateľ:
osobné údaje nájomcov bytov a nebytových priestorov v majetku spoločnosti F.H.Consulting SLK, k.s. spracováva spoločnosť F.H.Consulting SLK, k.s., so sídlom 29.augusta 36/C, 811 09 Bratislava, IČO: 43 845 631, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 687/B (ďalej ako „prevádzkovateľ“).

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:
 1. za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy o nájme bytu alebo nebytového priestoru ako aj zmluvy o krátkodobom nájme bytu alebo nebytového priestoru (ďalej len „nájomná zmluva“) a následne za účelom dodržania zmluvne dohodnutých podmienok ako:
  • prevádzky a údržby bytov a nebytových priestorov,
  • evidenciu pre zasielanie pošty a komunikáciu,
  • evidenciu, spracovanie predpisu a úhrad za služby,
  • evidenciu, spracovanie vyúčtovaní za služby,
  • evidenciu úhrad nájomcov, pohľadávok, záväzkov a neplatičov,
  • evidenciu a spracovanie údajov z meračov v bytoch a nebytových priestoroch
  • vybavovanie nedoplatkov, sťažností
 2. v obmedzenom rozsahu spracovávné za účelom priameho marketingu
 3. za účelom plnenia daňových povinností podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty
 4. za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve
 5. za účelom prípadnej ochrany práv spoločnosti v správnom, civilnom alebo trestnom konaní
 6. za účelom vrátenia prípadného bezdôvodného obohatenia (preplatkov a nedoplatok z plnení zmlúv)
 7. na oslovenie (priameho marketingu) aj po ukončení zmluvy
 8. za účelom vykonávania tzv. kreditnej kontroly a kontroly v rámci programu činnosti o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestenej činnosti a pred financovaním terorizmu
 9. za účelom vedenia výsledkov spoločnosti
 10. za účelom vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva bez priameho súhlasu nájomcu, pričom právnym základom je najmä:

 • plnenie Zmluvy o (krátkodobom) nájme bytu alebo nebytového priestoru (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a
 • plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo Zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, a
 • plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo Zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve, a
 • plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z § 20, ods. 1,2, zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Poskytnutie osobných údajov nájomcu na vyššie uvedené účely je zákonnou aj zmluvnou požiadavkou a nájomca ako dotknutá osoba je povinný ich poskytnúť, pretože bez týchto údajov nie je možné uzatvoriť nájomnú zmluvu v rozsahu stanovenom Zákonom.

Doba uchovávania:
F.H.Consulting SLK, k.s. uchováva osobné údaje vlastníkov iba po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie účelu uvedeného vyššie, min. však po dobu trvania nájomnej zmluvy, pokiaľ osobitné právne predpisy nestanovujú dlhšiu dobu archivácie dokumentov.

Príjemcovia osobných údajov:
Spoločnosť F.H.Consulting SLK, k.s. osobné údaje nájomcu poskytuje aj iným príjemcom, ktorými sú osoby/spoločnosti poskytujúce prostredníctvom vlastníka služby nájomcom. Príjemcovia sú najmä: správca, osoby či spoločnosti vykonávajúce property management, spoločnosti vykonávajúce odpočty meračov v bytoch, poisťovne, spoločnosti vykonávajúce havarijnú službu, servis a revíziu vyhradených technických zariadení, dodávatelia energií, médií, advokáti, súdy, polícia, exekútori, dodávateľ účtovníckych a daňovoporadenských služieb ako aj IT support.

Osobné údaje nájomcu nie sú poskytnuté ani sprístupnené tretím osobám s výnimkou vyššie uvedených, nebudú prenesené do tretej krajiny (t.j. mimo EÚ) ani medzinárodnej organizácie. Osobné údaje nájomcov sa nezverejňujú.

Práva dotknutej osoby:
Nájomca má práva dotknutej osoby podľa čl. 15 a nasl. GDPR, a to:
 1. právo na prístup k osobným údajom (poskytnutie kópie osobných údajov) a právo na informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov v rozsahu podľa čl. 15 GDPR;
 2. v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov právo požadovať ich opravu alebo doplnenie;
 3. právo na vymazanie osobných údajov z dôvodov stanovených v čl. 17 GDPR,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR,
 5. právo na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Nájomca môže tieto svoje práva uplatniť kedykoľvek zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Spoločnosť F.H.Consulting SLK, k.s., si kladie za cieľ chrániť Vaše súkromie. Chceme, aby ste si mohli byť úplne istí, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov.

V prípade nespokojnosti s tým, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracovávané, teda pri domnienke, že postup pri spracúvaní osobných údajov je protiprávny, alebo, že došlo k porušeniu niektorých vyššie uvedených práv, existuje možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo sťažností je možnosť obrátiť sa aj na nasledujúcu e-mailovú adresu spoločnosti: office@fhconsulting.sk alebo na tel. číslo +421 / 903 536 535.

V Bratislave, dňa 25.5.2018

Mgr. Miroslava Nagyová & Hans Jürgen Hausner
konatelia spoločnosti